Tisztelt Kántor Urak!

Tisztelt Kántor Urak!

A pápalátogatás alkalmával a somlyói nyeregben végzett szentmisével kapcsolatban fordulunk Önökhöz egy kéréssel. A szentmisét előkészítő bizottság nevében arra kérjük Önöket, hogy segítsék az emberek bekapcsolódását az éneklésbe, ünneplésbe. Ezt pedig úgy látjuk 
megvalósíthatónak, ha minden kántor a maga kórusával vagy énekeseivel a saját csoportjánál marad, és ott énekelve másokat is segít és bátorít az éneklésre. Azt szeretnénk, hogy ne csak a hangfalakból szóljon az előénekesek éneke, hanem a résztvevők egész közösségét bevonjuk a liturgiába (az énekekkel, de a válaszokkal, imákkal is). Küldjük ezért az énekek listáját is, amik a szentmise előtt, alatt és után hangoznak majd el.

Köszönjük, hogy ebben a szolgálatban is részt vesznek. A Jóisten áldása kísérje munkájukat!

A pápai liturgiát előkészítő bizottság.

 

Szentatyánk, Ferenc pápa által Csíksomlyón bemutatott szentmise énekrendje

Kerdetre:

 1. Nyíljon ki szívetekben az örömvirág, zengjétek, hogy hallja meg az egész világ. Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk, ó, Szűz Mária, hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
 2. Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet, aki így nem köszönti a te nevedet. Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk, ó, Szűz Mária, hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
 3.  Aki hittel, reménnyel tebenned bízik, az soha életében nem csalatkozik. Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk, ó, Szűz Mária, hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
 4. Jöjjön ide bús özvegy, szomorú árva, aki a Szűz Anyának oltalmát várja. Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk, ó, Szűz Mária, hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.

 

Rózsafűzér után:

Szentolvasót imádkoztunk 
Máriához fohászkodtunk. 
Kérve kérjük Szűzanyánkat 
Fogadja el hű imánkat. 

Szentolvasót mikor mondtunk 
Máriának füzért fontunk. 
Fonogattuk koszorúnkat 
rózsafüzért asszonyunknak. 

Imádságunk koszorúja 
ő aki a legszebb rózsa. 
Égi bimbót hajtat nékünk 
rajta nyílt ki üdvösségünk. 

Szűz Mária szívünk 
soha bennünk el ne hervadj. 
Nyílj ki bennünk ég virága 
tégy méltóvá mennyországra. 

 

Ferenc pápa érkezésekor

Ó, én édes jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem.

Vándor fecske sebes szárnyát,
Vándorlegény vándorbotját,
Vándor székely reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét.

Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll,
Hazajöttünk, megáldott a,
Csíksomlyói Szűz Mária.

Hol Szent Péter sírba téve
És Rómának dobog szíve,
Ezrek ajkán, ezer nyelven
Hő ima zeng édesdeden:
Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,
Krisztusnak helytartóját!

 

A szentmise introitusa

ANT. Szent Anya, üdvöz légy, te szülted
a Királyt, ki földet, eget tart századokon át
birodalmas erővel!

Az én szívem ünnepi szózattól árad,

zengem dalomat a Királynak.
Ékesebb vagy te az emberek fiainál,
kedvesség ömlött el ajkadon, megáldott téged. ANT

Halljad leányom és lássad és figyelj rám
felejtsd el népedet és atyádnak házát.
Mert a te szépségedet kívánja a Király
hódolj neki, mert ő a te Urad, Istened. ANT

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. 
Miképpen mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. ANT

 

Uram irgalmazz és Dicsőség... – Mercedes mise

A szentmise zsoltára:

Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.

Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: „Íme, eljövök.”

Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

„A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.

Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.”

Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.

Igazságodat nem rejtettem el szívem mélyén, * hűségedet és segítségedet elbeszéltem.

Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

 

 

Alleluja:

Alleluia, alleluia. (DU.: 427. szám)

Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk, és láttuk az ő dicsőségét.

Alleluia.

 

Felajánlási ének:

Egészen szép vagy, Mária!

Egészen szép vagy, Mária!  

Eredeti bűnnek szennye nincs tebenned!

Eredeti bűnnek szennye nincs tebenned! 

Te, Jeruzsálem dicsősége!

Te, Izraelnek vagy öröme!

Te, a mi nemzetünknek vagy tisztessége!

Te, a bűnösöknek szószólója! 

Ó, Mária! Ó, Mária!

Nagyokosságú Szent Szűz!

Nagyhatalmú Szent Szűz!

Imádkozz érettünk!

Esedezzél érettünk!

A mi urunk Jézus Krisztusnál. Amen.

 1. Angyaloknak nagyságos asszonya, Úr Jézusnak boldogságos anyja, mennyországnak dicső királynéja, paradicsom megnyílt szép kapuja!
 2. Reád néznek árváknak szemei, özvegyeknek keserves szívei, reád várnak szegények ügyei, bűnösöknek bánkódó lelkei.
 3. Hozzád szólunk, szüzeknek virága, pátriárkák várva várt leánya, apostolok tiszteletes társa, minden szentek édes vigassága.
 4. Halottaknak megszabadítója, szomorúak megvigasztalója, gondban levők jó tanácsadója, magyaroknak megoltalmazója!
 5. Dicsértessél, örök Szentháromság, kitől árad reánk minden jóság! Tiszteltessél, tündöklő asszonyság, mindenek közt legnagyobb méltóság! Ámen.

Szent vagy, szent vagy… – Mercedes mise

Isten Báránya, … - Mercedes mise

 

Áldozási énekek

ANT. Ízleljelek és lássátok, hogy milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki őbenne bízik!

1. Áldom és az Urat minden időben, * az ő dicsérete mindenkor ajkamon.

2. Az Úrban dicsekszik az én lelkem, *  hallják meg ezt a szelídek és vigadjanak! ANT.

3. Magasztaljátok az Urat énvelem * és dicsőítsük mind együtt az ő nevét.

4. Járuljatok hozzá és megvilágosultok nála, * és a ti orcátok meg nem szégyenűl. ANT.

5. Jertek, fiaim és hallgassatok engem: * az Úr félelmére tanítalak titeket.

6. Tartóztasd nyelvedet a rossztól, * és ne szóljanak hamisságot ajkaid. ANT.

7. Fordulj el a rossztól és a jót cselekedd, * keresd a békét és azt kövessed.

8. Megőrzi az úr az ő szolgáinak lelkét, * és nem csalódnak akik őbenne bíznak. ANT.

 

Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat, 
Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat! 
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, 
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. 

Refr.: 
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett, 
Forrasz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 

Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk, 
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként. 
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér, 
Áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér. 

Refr.: 
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,

Forrasz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 

Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren, 
A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen. 
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk, 
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk. 

Refr.: 
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,

Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 

István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, 
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod! 
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, 
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga. 

Refr.: 
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,

Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

 

 

A szentmise záróénekei:

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

 

 1. Te vagy földi éltünk vezércsillaga, édes reménységünk, kegyes Szűzanya! Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!
 2. Te Hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, hogy kövessünk annak egész folyamán. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!
 3. Te reménycsillag vagy éltünk tengerén, átragyogsz minden bú és baj fellegén. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!
 4. És ha elközelget éltünk alkonya, te vagy vigaszteljes esti csillaga. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!

Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus.

Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.

Amen.

 

Jézus Szíve litánia -

Te Deum

Téged Isten dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk.
Téged, örök Atyaisten, mind egész Föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak, szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy.

Nagyságoddal telve Ég, Föld, dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte Szentegyházad ezerszerte.

Ó, Atyánk téged, s mérhetetlen nagy Fölséged,
S azt, aki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje,
És áldjuk veled vigasztaló Szentlelkedet.

Krisztus, Isten Egyszülöttje, király vagy te mindörökre.
Mentésünkre körénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő.

(a következő versek alatt térdelünk vagy meghajlunk)

Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk maradj vélünk.
Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe.
Szabadítsd meg Uram néped, áldd meg a te örökséged,
Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald!
(felállunk)

Minden nap dicsérünk Téged, szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket.
Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas.
Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk.

Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem.

Pap: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Alleluja
Nép: Dicsérjük és magasztaljuk őt mindörökké! Alleluja
 

Könyörögjünk! Isten, kinek irgalmassága megszámlálhatatlan és jóságának kincse végtelen! Hálát adunk szent Fölségednek minden ajándékaidért, és kegyességed előtt szüntelenül esdeklünk, hogy ki a hozzád folyamodók kérését teljesíted, őket soha el nem hagyva az örökké tartó jutalmakra elvezesd! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Aktuális

Vízi Elemér - Fotó: Magyar Kurír

„A pápának szívügye, hogy felnőtt egyházat szeretne, amely Isten lelkével együtt megy, együtt halad” – vallja Vízi Elemér csíkszeredai születésű jezsuita szerzetes, a jezsuita rend magyar rendtartományának provinciálisa, akivel Bodó Márta beszélgetett Ferenc pápáról, illetve a pápalátogatás lehetséges hozadékairól.

szekelykapu papalatogatas emlekere

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!” – Wass Albert szavai olvashatók azon székelykapu kontyfáján, amelyet a Hargita, Maros, Háromszék, azaz a székely megyék összefogásának köszönhetően a június 1-jei csíksomlyói pápalátogatás tiszteletére állítottak fel a Hármashalom oltárhoz vezető makadám úton.