Pasztorális irányelvek az előkészülethez - MÁJUS

ARRA TARTUNK, AMERRE TEKINTÜNK
Ferenc pápa tanítása: Járjunk együtt!
 

A. Az isteni irgalmasság útján
„Nem sokkal azután, hogy kineveztek püspökké, 1992-ben Buenos Airesbe érkezett a fatimai Szűzanya, és ünnepélyes szentmisét mutattunk be a betegek számára. Én gyóntattam azon a szentmisén. A szertartás vége felé felálltam, mert ki kellett szolgáltatnom a bérmálás szentségét. Egy nagyon egyszerű, idős, már 80 feletti asszony odajött hozzám. Ránéztem és így szóltam: Nagymama - mert nálunk így hívják az idős asszonyokat –, meg akar gyónni? És ő igennel válaszolt. De hátha ön nem vétkezett – mondtam. Mindnyájan vétkeztünk – felelte az idős asszony. De talán az Úr nem bocsátja meg bűneinket? – tettem hozzá. Nagy biztonsággal így válaszolt: Az Úr mindent megbocsát. Honnan tudja? – kérdeztem tőle – folytatta a szentatya. Az idős asszony válasza így hangzott: Ha az Úr nem bocsátana meg mindent, a világ nem létezne. Kedvem támadt megkérdezni tőle: Mondja, hölgyem, ön a (Pápai) Gergely Egyetemen tanult? Mert ez az a bölcsesség, amit a Szentlélek ad: a belső bölcsesség az isteni irgalmasságról. Ne feledjük el: Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, soha! Hát akkor hol van a probléma? – kérdezte az idős
asszony. Az a probléma, hogy mi fáradunk el, hogy bocsánatot kérjünk. Soha ne fáradjunk el! Isten a szerető Atya, aki mindig megbocsát, akinek irgalmas a szíve mindnyájunk irányában. Mi is tanuljunk meg irgalmasak lenni mindenkivel. Fohászkodjunk a Szűzanya közbenjárásáért, aki karjai között tartotta az emberré lett isteni irgalmasságot."

 

B. A megtérés útján
● Nem halaszthatjuk el újra meg újra megtérésünket, abban bízva, hogy Isten irgalmas és mindig megbocsátja a sok bűnünket.
● Ne felejtsünk el minden nap lelkiismeretvizsgálatot tartani, hiszen nem tudjuk, nem pont a mai lesz-e az utolsó! Senki sem tudja biztosan hogyan és mikor jön el utolsó órája.
● Elég öt perc lelkiismeretvizsgálat a nap végén. Segítenek emlékezni és döntést hozni, hogy ne halogassuk megtérésünket. Erre – Szent Ignác nyomán - az examen segíthet!

 

C. Az erőszakmentes kommunikáció útján
A pletyka, rágalom fertőz.
– Igen, létezik egy belső, megbúvó terrorizmus, amely egy nehezen kiirtható bűnös szokás. A szóbeszéd és pletykálás bűnös szokását a terrorizmus egyik formájának tartom: az erőszak mély sebeket okozó formája, amely mindannyiunk rendelkezésére áll bensőnkben, és mélyreható megtérést igényel. Ezzel a terrorizmussal az a nehézség, hogy mindannyian valósággá válthatjuk. Mindenki terroristává tud válni már azáltal is, hogy a nyelvét használja. Nem azokról az összetűzésekről beszélek, amelyek nyíltan történnek, mint a háborúk. A terrorizmus alantas, rejtett formájáról beszélek, amely úgy működik, hogy szavakkal „bombázunk”, s ez nagy kárt okoz. E terrorizmus az eredendő bűnben gyökerezik, s a bűnözés egyik formája. Egyik módja annak, hogy teret nyerjünk magunk számára, elpusztítva a másikat. A szív mélyreható megtérésére van tehát szükség, hogy legyőzzük ezt a kísértést, és alaposan meg kell vizsgálnunk magunkat e téren. A kard sok embert megöl, de még többet megöl a nyelv, mondja Jakab apostol levelének harmadik fejezetében. A nyelv kicsiny testrész, mégis pusztító tüzet tud fellobbantani, mely felemészti egész életünket. Nyelvünk halálos méreggel lehet tele. Nehéz féken tartani ezt a fajta terrorizmust! Gyógyírt is kínál a pápa a családoknak intézett javaslatával, ugyanakkor másnak is érdemes e “varázsszavakkal” élni:
 

Varázsszavak:
Három szó nagyon sokat segít a házaséletben. (…) Három szó, amelyet mindig mondani kell otthon: “kérem, köszönöm, bocsánat”. Ferenc pápa

D. „Közös otthonunk gondozásának” útján
Földünkön nem pusztán a természeti környezet vesz körül bennünket, hanem az emberi környezet is. Mivel minden élőlény ehhez a közös otthonhoz tartozik, egyszerre kell gondját viselnünk mindennek és mindenkinek! Ferenc pápa a Laudato si’ kezdetű enciklikájában egy átfogó, integrális ökológiára tesz javaslatot. A természetet ugyanis csak úgy tudjuk megóvni, ha földi környezetünkhöz való viszonyainkon túlmenően az embertársainkhoz és Istenhez fűződő kapcsolatunkon is változtatunk. Az átfogó ökológia egészben gondolkodik, a földi élet összes dimenzióját figyelembe veszi. Nem véletlen, hogy a pápa enciklikájában tíz alkalommal is nyomatékosítja: „Minden összefügg mindennel.” (vö. XVI. Benedek: Spe Salvi, 48), és mivel minden mindennel összekapcsolódik, csak úgy lehetünk úrrá a környezeti válságon, ha az egész emberiség változtat az életfelfogásán és az életvitelén; vagyis az ökológiai megtérés erkölcsi-társadalmi megtérést feltételez.
Ferenc pápa – felhasználva az úgynevezett Riói nyilatkozat (1992) szakkifejezését – közös és megkülönböztetett felelősségről beszél. Ez azt jelenti, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk bolygónk, az egész emberiség jövőjéért, ám ez a felelősség mégis differenciált, egymástól különböző. Személy szerint mindenkinek, minden egyes szervezetnek, állami szervnek, vezetőnek, politikusnak, cégnek, vállalatnak, iskolának, oktatónak, szülőnek stb. keresnie kell, hogy mi a teendője, min kell változtatnia. (vö. I. Ferenc pápa: Laudato si’)
„Az egység előbbre való a konfliktusnál” Az egész több mint a rész – és a résznek csak az egész viszonyában van értelme. A szeretetközösség azt is jelenti, hogy közösen és egységesen nézünk szembe a legfontosabb kérdésekkel, mint az élet, a család, a béke, a szegénység minden formája elleni küzdelem, a vallásszabadság, a nevelés. A mozgalmak és új közösségek arra kaptak meghívást, hogy gyógyítsák a sérüléseket, amelyeket egy globalizált mentalitás okoz, – központi helyre téve a fogyasztást, elfeledkezve Istenről és a lét valódi értékeiről. – Részlet Ferenc pápa az egyházi mozgalmak és új közösségek harmadik világkongresszusán (2014. nov. 20–22.) mondott
beszédéből.

Ajánlott irodalom:
Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája
 

Ajánlott gyakorlat:
Szent Ignác legkedvesebb negyedórájának gyakorlása: A szerető figyelmesség imája, az Examen
 

Példaképeink:
Szent József
Boldog Antal Veronika

A szentmisék után az „Isten Szolgája Márton Áron”– imádság előtt mondjuk el a következő imádságot a pápalátogatás lelki gyümölcseiért:
Szerető Mennyei Atyánk,
Te választottad Ferenc pápát,
Hogy Szent Péter utódaként
vezesse Anyaszentegyházunkat.
Szentlelked kísérje találkozásunkat,
hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben,
bátorítson a kitartó reményben,
megújítson az isteni és felebaráti szeretetben.
Csíksomlyói Segítő Szűz Mária,
könyörögj érettünk!
Ámen.

------------------------------
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága valamint a Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának lelki
programjaiért felelős koordinátor összeállítása.
2019 Erdély

 

PASZTORÁLIS IRÁNYELVEK:

PDF - MÁJUS

PDF - ÁPRILIS

PDF - MÁRCIUS

 

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK:Ssz

Plébánia

Időpont

Előadó

Téma

Házigazda plébános

 1.  

Csíksomlyói plébánia

Betlehem kápolna

május 27., 19.00 óra

dr. Csiszár Klára

Ferenc pápa egyházképe missziófogalmának tükrében

Göthér Gergely

 1.  

Szentkeresztbányai plébánia

május 28., 16,30 óra

dr. Csiszár Klára

Ferenc pápa egyházképe missziófogalmának tükrében

Farkas László

 1.  

Gyergyószentmiklósi

Szt. Miklós plébánia

május 29., 19,30 óra

dr. Csiszár Klára

Ferenc pápa egyházképe missziófogalmának tükrében

Portik-Hegyi Kelemen

 1.  

Tusnádfürdő

plébánia

május 30., 18.30 óra

dr. Csiszár Klára

Ferenc pápa egyházképe missziófogalmának tükrében

Bilibók Géza

 1.  

Csíkszentmárton

május 26., 11.00  óra

Bakó Marika

Ferenc pápa az örömre hív

Kovács Zsolt

 1.  

Csíkmenaság

május 30., 18.30 óra

Bakó Marika

Ferenc pápa az örömre hív

Csala László

 1.  

Lázárfalva

május 26., 11,30 óra

Kertész Tibor és Marika

Maradjatok egységben Jézussal

Tamás József

 1.  

Újtusnád

május 30., 11.30 óra

Kertész Tibor és Marika

Maradjatok egységben Jézussal

László András

 1.  

Csatószeg

május 29., 16.00 óra

dr. Holló László

A szerethető Ferenc pápa

Szőcs Márton

 1.  

Csíkszentsimon

május 29., 18.00 óra

dr. Holló László

A szerethető Ferenc pápa

Szőcs Márton

 1.  

Gyímesközéplok

május 26., 12.00 óra

dr. Holló László

A szerethető Ferenc pápa

Málnási Demeter

 1.  

Madéfalva

május 26., 18.00 óra

dr. Holló László

A szerethető Ferenc pápa

Bartalus Zoltán

 1.  

Csíkkozmás

május 30., 19.00 óra misével

dr. Holló László

A szerethető Ferenc pápa

Fejér Mátyás

 1.  

Gyergyószentmiklósi Szt. István plébánia

május 24., 19.00 óra

dr. Vencser László

Mit jelent találkozni Szent Péter utódával?

Keresztes Zoltán

 1.  

Gyergyószentmiklósi Szt. József plébánia

május 25., 17.00 óra

dr. Vencser László

Mit jelent találkozni Szent Péter utódával?

Korom Imre

 1.  

Csíkszeredai Szt. Ágoston plébánia

május 26., 16.00 óra

dr. Vencser László

Mit jelent találkozni Szent Péter utódával?

Bálint Emil

 1.  

Zsögödi plébánia

május 28., 18.00 óra

dr. Vencser László

Mit jelent találkozni Szent Péter utódával?

Sebestyén Ottó

 1.  

Gyimesfelsőlok

május 30., 8,30 óra misével

dr. Vencser László

Mit jelent találkozni Szent Péter utódával?

Vass Nimród

Aktuális

Vízi Elemér - Fotó: Magyar Kurír

„A pápának szívügye, hogy felnőtt egyházat szeretne, amely Isten lelkével együtt megy, együtt halad” – vallja Vízi Elemér csíkszeredai születésű jezsuita szerzetes, a jezsuita rend magyar rendtartományának provinciálisa, akivel Bodó Márta beszélgetett Ferenc pápáról, illetve a pápalátogatás lehetséges hozadékairól.

szekelykapu papalatogatas emlekere

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!” – Wass Albert szavai olvashatók azon székelykapu kontyfáján, amelyet a Hargita, Maros, Háromszék, azaz a székely megyék összefogásának köszönhetően a június 1-jei csíksomlyói pápalátogatás tiszteletére állítottak fel a Hármashalom oltárhoz vezető makadám úton.